camperverhuur, millen campers, camper verhuur, buscamper, verhuur campers, kampeerautoverhuur, campers, verhuur buscampers, camper vakantie, campervakantie

 


    

 

 

 Verhuurvoorwaarden                                                                                                                (MC201312)

 

 

                                                                                                         

 

1.Toepassing:
a. Deze verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten tussen huurder en verhuurder met betrekking tot campers, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

2.Definities:
a. Verhuurder: Millen Campers, gevestigd Gildestraat 38, 5824 AB Holthees.
b. Huurder: natuurlijke persoon, die bij Millen Campers een camper reserveert voor huur of huurt.

 

3.Inhoud van de overeenkomst
a. De verhuurder stelt voor verhuur aan huurder ter beschikking een camper, van soort of type als met de huurder overeengekomen, voor een periode en prijs vermeldt in de huurovereenkomst.

b. De verhuurvoorwaarden staan op www.millencampers.nl
c. De huurder verplicht zich de overeenkomst, de bijbehorende informatie, de verstrekte instructies en gebruikershandleidingen aan te houden en na te leven. Hij is ervoor verantwoordelijk dat medehuurders en

of derde(n) die hem bezoeken en bij hem verblijven deze voorwaarden, instructies en informatie eveneens naleven.
d. Niet in de huurovereenkomst inbegrepen:
- schade, diefstal, etc aan door de huurder of zijn medereizigers meegenomen goederen.
- letsel of ziekte van huurder of medereizigers.
De huurder dient hiervoor zelf een reisverzekering af te sluiten.

 

4. Het gehuurde:
a. De gehuurde camper inclusief inventaris is en blijft eigendom van Millen Campers. De huurder zal in of aan

de camper geen veranderingen aanbrengen.
b. De verhuurder is verplicht en uitsluitend en alleen verantwoordelijk:
- te zorgen dat camper en bijbehorende apparatuur voldoen aan wettelijke eisen;
- in goede staat en compleet met overeengekomen inventaris en toebehoren is;
- bijbehorende documenten als kentekenbewijs, gebruikershandleidingen en instructieboeken worden meegeleverd;
- de gebruiker vooraf voldoende instructie te geven voor gebruik van de camper.

c.De huurder is bij aangaan van de huur volledig verantwoordelijk voor gehuurde camper en zijn toebehoren.

Eventuele kosten, gevolgkosten, welke niet door verzekering gedekt worden, ontstaan door handeling van huurder/medereizigers of derde(n) tijdens de huurperiode komen volledig voor kosten/rekening van de huurder.

d. Voor het huren van één van onze campers bent u verplicht, om bij de door ons aangegeven verzekeringsmaatschappij, een kortlopende reisverzekering met automobilistenhulpverzekering af te sluiten (voertuighulp en/of repatriëring van de camper)

U dient deze enkele weken na het ontvangen van de factuur af te sluiten. Zonder deze verzekering geven we geen camper mee. Als blijkt bij het afhalen van de camper dat u deze verzekering niet hebt afgesloten, heeft u geen recht op terugvordering van de huursom of een deel hiervan.

e. De camper wordt alleen verhuurd voor toeristisch doel, dus zakelijk doel is uitgesloten. Als achteraf blijkt, dat de camper toch voor zakelijk gebruik is gehuurd en dit bij aanvang van de huur niet is vermeld, zullen de kosten voor eventuele pechhulp en repatriëring volledig voor rekening van de huurder komen. Ook de hieruit voortvloeiende gevolgschade zijn volledig voor rekening van de huurder.

f. De camper is volledig casco verzekerd (inclusief ongevallen inzittenden en rechtsbijstand verzekering) met een eigen risico van 500 Euro per schadegeval aan gehuurde camper of aan derden. Dit komt voor rekening van de huurder. Het eigen risico wordt bij schade verrekend met de borgsom.

g. In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van de camper met betrekking tot de camper en/of enig daarbij behorend kenteken en/of sleutels is de huurder

verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en bij verlies van kentekendocument(en) door de plaatselijke politie proces-verbaal te laten opmaken.

h. Door de huurder te maken/gemaakte kosten al dan niet op advies van de verhuurder, welke betrekking hebben op de veiligheid en of voorkoming van een misdrijf betrekking hebbend op de camper en toebehoren als gevolg van handeling van huurder/medereizigers of derde(n) tijdens de huurperiode, zijn volledig voor rekening van de huurder.

i. De ontstaande kosten en gevolgschade van bovengenoemde (punt 4a t/m 4h) zijn volledig voor rekening van de huurder.

j. Is de verhuurder na het verstrijken van een overeengekomen betalingstermijn niet in het bezit van het verschuldigde bedrag, dan heeft de verhuurder het recht de reservering/overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd zijn recht op volledige betaling van de overeengekomen prijs (zie “Annulering”).

k. De minimale huur bedraagt 1 week. In het hoogseizoen is de huur per week, extra dagen in overleg. Per week heeft u 1250 km vrij, bij twee weken 3000 km vrij, daarna 0.20 ct per km, vanaf 3 weken km vrij! 

5. Reservering, aanbetaling en borgsom:
a. De verhuurder neemt alleen reservering in behandeling van personen die:
- kunnen aantonen dat zij tijdens de huur de beschikking hebben over een bestuurder die beschikt over een geldig Nederlands rijbewijs voor de categorie B(E) en 25 jaar of ouder is. De bestuurder(s) dienen ervaring te hebben met schakelauto. Deze personen worden op de overeenkomst als gevolmachtigde bestuurder(s) aangegeven. Mocht blijken bij het ophalen van de camper dat, men geen gelding Nederlands rijbewijs heeft, men jonger is dan 25 jaar of geen ervaring heeft met een schakelauto, dan wordt de camper niet meegegeven. In deze gevallen bestaat er geen recht op  restitutie van de huurprijs.

b. Na een verzoek tot reservering zendt de verhuurder per mail een reserveringsformulier.
c. Nadat het reserveringsformulier ingevuld retour is ontvangen, ontvangt u een factuur en zet de verhuurder de camper 2 dagen in optie.
d. Reservering is pas definitief na ontvangst van de vereiste aanbetaling conform het reserveringsformulier. Met de aanbetaling verklaart de huurder impliciet de “verhuurvoorwaarden” te hebben gelezen op www.millencampers.nl en hiermee in te stemmen.

e. Uw reservering is definitief na betaling van:

  • € 250,- bij het huren van 1 week.
  • € 450,-  bij het huren van 2 of meer weken.

De resterende borg en huur dient u 3 weken voor aanvang van de huurperiode overgemaakt te zijn.

f. De borgsom van € 500,- dient ter dekking van eventuele schade en kosten veroorzaakt door de huurder, of derden,  gedurende zijn gebruik van de camper (Schade veroorzaakt door huurder, of derden aan gehuurde camper en schade aan derden)  De borgsom (of een eventueel restant daarvan) zal, indien de camper aan het einde van de huurperiode bij de verhuurder wordt terug gebracht, binnen 14 dagen aan de huurder worden gerestitueerd.
g. De verhuurder behoudt zich het recht voor de overeenkomst te annuleren, indien blijkt dat er sprake is

opgave van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens of andere informatie.

 

6. Ophalen en terug brengen:
a. De gehuurde camper kan op de overeengekomen ingangsdatum van de huurperiode tussen 15.00 uur en 15.30 uur

worden opgehaald.

b. Verhuur geschiedt uitsluitend op vertoon van een dubbele legitimatie (rijbewijs + paspoort of identiteitskaart). Deze moeten allen op dezelfde naam staan.

Van het rijbewijs wordt door de verhuurder een kopie gemaakt. Bij het niet (kunnen) tonen van deze documenten, of wanneer deze niet meer geldig zijn, wordt de camper niet afgegeven. De verhuurder heeft het recht de reservering/overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, de verhuurder behoud zijn recht op volledige betaling van de overeengekomen prijs (zie “Annulering”).

c. De gehuurde camper dient op de einddatum vermeld in de overeenkomst voor 9.00 uur te worden teruggebracht. Bij langer gebruik van de camper dan overeengekomen gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht.
d. Indien de camper eerder wordt teruggebracht, bestaat er geen recht op restitutie van de huurprijs.
e. Indien de camper zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder later wordt teruggebracht dan de einddatum en tijd. vermeld in de overeenkomst, wordt de schade die verhuurder leidt als gevolg van het te laat inleveren van de camper verhaald op de huurder. Bovendien zal voor ieder te laat teruggebracht half uur 50 euro in rekening worden gebracht.
f. De camper dient door de huurder in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin hij deze heeft ontvangen, schoon, met geledigd toilet/watertanks en met een volle brandstoftank. Is dit niet het geval, dan worden kosten hiervoor in rekening gebracht en/of verrekend met de borgsom. (Het reinigen van de camper binnen en buitenzijde het ledigen van toilet/watertanks en aftanken brandstof is niet mogelijk bij de verhuurder)

g. Mocht de camper voor de afgesproken datum en tijd worden ingeleverd en de verhuurder hierdoor geen tijd heeft om de camper te controleren, behoud de verhuurder het recht om de controle op een later tijdstip, al dan wel of niet met aanwezigheid van de huurder uit te voeren. Geconstateerde gebreken, niet schoon, niet geledigde watertank / toilettank, niet afgetankt brandstof, vermissing van inventaris etc. zullen worden verrekend met de borg.

h.Indien na inname blijkt dat de inventaris niet compleet of beschadigd is worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

i. Indien blijkt dat de gestorte waarborgsom niet toereikend is voor de onkosten, vervanging van inventaris en eventuele schades tijdens de huurperiode, of kilometer overschrijding etc. zijn deze kosten voor de huurder en zal de verhuurder het meerdere boven de borgsom aan de huurder in rekening brengen.

j. Mocht er zich iets voordoen wat gevolgen kan hebben voor de volgende huurder dient u direct contact met ons op te nemen, zodat wij actie kunnen ondernemen om de nadelen voor de volgende huurder te beperken.

 

7. Reglementen voor gebruik van de camper:
a. De camper en de zich daarin bevindende inventaris en apparatuur, dient zorgvuldig en overeenkomstig zijn bestemming te worden gebruikt en de huurder dient de gebruiks- en bedieningsvoorschriften en gegeven instructies aan te houden. 
Op de fietsendrager mag maximaal een gewicht van 35 kg. Eventuele schade als gevolg van oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik zal op de huurder worden verhaald.

b. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de camper te gebruiken voor het bezoeken / deelnemen van popconcerten, wedstrijden, rally’s en andere evenementen, voor vervoer van gevaarlijke stoffen, voor het tegen betaling vervoeren

van vracht of personen of voor doeleinden te gebruiken die in strijd zijn met de wet. Het trekken van aanhangwagens of voertuigen, dan wel het verrichten of nalaten van andere handelingen die tot schade aan de camper kunnen leiden of de belangen van de verhuurder op andere wijze (kunnen) schaden zijn verboden.
c. Alleen landen binnen Europa mogen met de camper worden bezocht.
d. Het is verboden in de camper te roken, wordt dit geconstateerd dan worden € 300,- in mindering gebracht

op de borg.
e. Huisdieren zijn uitsluitend in overleg met de verhuurder toegestaan.
f. Het is de huurder verboden de camper te laten besturen door iemand anders dan de huurder of in de overeenkomst gemachtigde personen.
g. Het is de huurder verboden de camper te (laten) besturen, door een bestuurder onder invloed van drank, bedwelmende of opwekkende middelen, die medicijnen gebruikt waarbij het besturen van voertuigen ten strengste wordt afgeraden dan wel verboden, die niet over een geldig rijbewijs beschikt dan wel die de rijbevoegdheid is ontzegd. De eventueel hierdoor ontstaande schade / gevolgschade komen geheel voor rekening van de huurder.

h. Het overnachten/kamperen op/langs een openbare parkeerplaats, openbare weg, wild kamperen, gedoogd zones is voor eigen risico. Alle schade en gevolgschade die hieruit voortvloeien zijn geheel voor kosten van de huurder. Alle schades/gevolgschade en kosten/gevolgkosten als gevolg van diefstal, inbraak tijdens de huur zijn voor kosten van de huurder, hiervoor dient de huurder zelf een verzekering af te sluiten, en hiervoor zal de huurder de verhuurder op geen enkele wijze aansprakelijk (kunnen) stellen.

i. Kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper, zoals brandstof, olie, reparatie van lekke banden of verlichting zijn voor rekening van de huurder. Dit geldt eveneens voor boetes, leges en gerechtskosten.

j. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de kortlopende reisverzekering met automobilistenhulpverzekering zijn de sleepkosten en transportkosten van de camper en/of inzittenden voor rekening van de huurder.
k. De huurder dient de camper bij afwezigheid af te sluiten (deuren, dakluiken en ramen) en de Bearlock (versnellingsbakslot) volgens voorschift te gebruiken.

 

8. Schade:
a. Bij schade dient de huurder zo snel mogelijk contact op te nemen met de verhuurder.
b. Bij verlies, diefstal, in beslag name of beschadiging van de camper, inventaris en/of toebehoren, dient de huurder zo spoedig mogelijk in overleg te treden met de verhuurder.

c. Indien huurder schade heeft gereden (eigen risico van 500 Euro per schadegeval) en het schadeformulier niet heeft ingevuld en/of ingeleverd, belasten wij de gehele reparatie kosten door. Als bewijs van inleveren van het ingevulde schadeformulier, wordt door de huurder en verhuurder, een bewijs van inleveren van het schadeformulier ondertekend.

 

9. Aansprakelijkheid huurder en verhuurder:
a. De huurder is verplicht tot vergoeding van alle door de verhuurder of derden geleden schade, gerechtelijke

en buitengerechtelijke kosten indien:
- de bestuurder op het moment van een ongeval, waardoor schade is ontstaan, verkeerde onder invloed van drank, bedwelmende of opwekkende middelen op grond waarvan het besturen van een voertuig door de wet verboden is.
- de bestuurder zich niet hield aan de Nederlandse of nationale of locale wetgeving ter plaatse of instructies gegeven door bevoegde personen belast met ordehandhaving of hulpverlening ter plaatse.
- de bestuurder op het moment van een schadegebeurtenis of ongeval niet beschikt over een wettelijk voorgeschreven rijbewijs dan wel de rijbevoegdheid is ontzegd, dan wel de bestuurder iemand anders is dan in de overeenkomst vermelde, tot besturing gemachtigde personen.
- indien een in beslag name van de camper plaatsvindt door de overheid, bijvoorbeeld in verband met vervoer van verdovende middelen, ongeacht of de huurder te goeder of te kwader trouw is.
- de huurder of zijn reisgenoten de camper of zijn toebehoren dusdanig ge/misbruiken, dan wel een dusdanige mate van onachtzaamheid en onzorgvuldigheid aan de dag leggen, dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, niet van de verhuurder kan worden gevergd, dat deze de schade voor rekening neemt.

b. Door de verzekering niet gedekte schade en kosten zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten besturen en rijden door niet bevoegde personen, door in beslagname, bovenhoofdse schade (schade boven 1,90 meter), drugsvervoer, overstroming, het vernielen van het interieur, gevolgschades van welke aard dan ook, enz. zijn geheel voor rekening van de huurder.
c. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan, verlies of diefstal van goederen van

de huurder of zijn reisgenoten, noch voor letsel van personen, van welke aard dan ook, tenzij dit te wijten is

aan oorzaken die naar Nederlands Recht de verhuurder zijn aan te merken. De huurder dient zichzelf adequaat voor deze risico’s te verzekeren.
d. Aansprakelijkheid van de verhuurder bestaande uit hetzij derving van reisgenot of inkomsten, hetzij bedrijfs- en andere gevolgschade, is uitgesloten.

e. Onze campers zijn niet voorzien van een sticker en/of aangemeld voor milieuzones welke in sommige steden in europa verplicht is (b.v. London – Low Emission Zone - https://www.tfl.gov.uk/roadusers/lez/default.aspx) De campers mogen dus niet rijden in een milieuzone. Overtredingen hierop en de gemaakte kosten/boetes welke hieruit voortvloeien, zijn volledig voor rekening van de huurder.

f. Millen Campers zal indien er een overtreding(en) zijn gemaakt en hierdoor boete(s)  worden verstrekt, (zelfs mogelijk na +/- 6 maanden) alle gegevens van de huurder aan vorderende instanties bekend maken/verstrekken.

Indien verhuurder in geval van overtreding(en) de opgelegde boete(s) (b.v. snelheidsovertreding, niet betaalde tol – tolwegen, enz.) doorstuurt of voorfinanciert zal per gedraging minimaal € 25,- (excl. BTW) administratiekosten in rekening worden gebracht aan huurder ter dekking van de kosten van verhuurder. 

g. Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was.

h. Indien er een sanctie/sancties, boete/boetes en/of maatregel(en) aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (excl. BTW).

i. Mocht Millen Campers de door de huurder gemaakte overtreding(en)/boete(s) eerst zelf moeten betalen, dan zal de huurder hiervan een schrijven krijgen en de opgelegde boete/boetes (door Millen Campers betaald) aan

Millen Campers terug betalen.

 

10. Annuleren van de overeenkomst:
a. De huurder dient per aangetekende brief te annuleren. De datum van ter post bezorging geldt als annuleringsdatum.
b. Bij annulering is de huurder verschuldigd:

- vanaf de datum van reservering tot 15 weken voor aanvang van de huurperiode 25 % van de totale huursom.
- vanaf 15 weken tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de totale huursom.
- vanaf 10 weken tot 5 weken voor aanvang van de huurperiode: 75% van de totale huursom.
- vanaf 5 weken tot 1 week voor aanvang van de huurperiode: 90% van de totale huursom.
- vanaf 1 week tot aanvangsdatum van de huurperiode: 100% van de huursom.
c. Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn tevens annuleringskosten van € 50,- verschuldigd.

d.Indien de camper voor dezelfde periode of een deel daarvan op voordracht van de huurder wordt gereserveerd door een voor de verhuurder acceptabele derde, zal de vergoeding naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van

€ 50,-administratiekosten.

Restitutie vindt plaats op het moment dat een overeenkomst tussen verhuurder en derde tot stand komt.

e. Millen Campers adviseert om bij een reservering direct een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw verzekeringsagent.

 

11. Overmacht van de verhuurder:
a. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en

die de verhuurder niet zijn toe te rekenen.
b. In het geval verhuurder, al dan niet tijdelijk, niet in staat is de overeenkomst uit te voeren als gevolg van overmacht, zal verhuurder zo mogelijk uit eigen bestand een vervangende camper aanbieden, welke geaccepteerd dient te worden wanneer deze qua grootte en indeling in alle redelijkheid gelijkwaardig is.
c. Indien verhuurder niet de mogelijkheid heeft uit eigen bestand een soortgelijke camper aan te bieden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te beëindigen, zonder dat er in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat. Wel wordt de betaalde borg en huur teruggestort aan de huurder.

 

 

12. Algemeen:
a. Op de overeenkomst tussen huurder en verhuurder is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
b. Kennelijke druk- en zetfouten verbinden de verhuurder niet. Met deze verhuurvoorwaarden vervallen

alle voorgaande publicaties.

 

 

Holthees 14 november 2016

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Copyright © 2009-2020 Millen Campers. Alle rechten voorbehouden.

 

 

Millen Campers
Campers & tarieven
Verhuurvoorwaarden
Inventarislijst
Controlelijst
Reservering
Contact
Reacties van klanten

Millen Campers | info@millencampers.nl