Millen Campers gebruikt duidelijke en heldere verhuurvoorwaarden. Lees hieronder in het kort de belangrijkste voorwaarden die we hanteren.

 

 

 

 1.

Uw reservering is definitief na betaling van: € 250,- bij het huren van 1 week en € 450,-  bij het huren van 2 of meer weken.

   
 2. Alle campers mag u besturen met rijbewijs-B. Minimale leeftijd bestuurder 25 jaar en in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs
  en identiteitskaart of paspoort.
   
 3. Millen Campers neemt alleen reservering in behandeling van personen die kunnen aantonen dat zij tijdens de huur de beschikking
  hebben over een bestuurder die beschikt over een geldig Nederlands rijbewijs voor de categorie B en 25 jaar of ouder is. Deze    
  personen worden op de overeenkomst als gevolmachtigde bestuurder(s) aangegeven.
   
 4. De camper is volledig casco verzekerd, (all-risk inclusief ongevallen inzittenden en rechtsbijstand verzekering)  met een eigen risico van € 500,-  per schadegeval aan gehuurde camper of aan derden. Het eigen risico wordt bij schade verrekend met de borgsom. 
  (dekkingsgebied is Europa)
   
 5. De borgsom bedraagt € 500,- . De borgsom, of een eventueel restant daarvan, door b.v. niet volle brandstoftank, extra gereden  
  kilometers enz. zal indien de camper aan het einde van de huurperiode bij de verhuurder wordt terug gebracht, zo snel als mogelijk, uiterst binnen 14 dagen op uw rekening worden teruggestort. 
   
 6. Alle prijzen zijn inclusief BTW en per week, minimale huur bedraagt 1 week.
 

Bij 1 week heeft u 1250 km vrij, bij twee weken 3000 km vrij, daarna 0.20 ct per km, vanaf 3 weken km vrij! 

   
 7. Kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper, zoals brandstof, olie, reparatie van lekke banden of verlichting
  zijn voor rekening van de huurder. Dit geldt eveneens voor boetes, leges.
   
 8. De camper dient schoon van binnen en buiten en met volle brandstoftank en lege vuilwatertank en toilet cassette te worden  
  ingeleverd. 
   
 9. Huisdieren zijn in overleg toegestaan. Roken is niet toegestaan in onze campers.
   
 10. U kunt uw eigen auto kosteloos bij ons parkeren (op eigen risico) tijdens de huurperiode.
   
 11.   Geen wintersport-verhuur.
   
 

 

Volledige verhuurvoorwaarden

 

 

 

 

Privacy Statement

Millen Campers, gevestigd aan Gildestraat 38 5824 AB Holthees, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens: https://www.millencampers.nl/ Gildestraat 38 5824 AB Holthees +31478854141

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Millen Campers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- Rijbewijsnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Millen Campers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Het afhandelen van een huurovereenkomst voor een camper

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Millen Campers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of gegevens die we nodig hebben bij het doorgeven van overtredingen/bekeuringen gemaakt in gehuurde perioden.


Voor bovenstaande doelen kunnen deze Wettelijke Grondslagen gelden.

-Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

-Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

-Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Millen Campers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van de volgende persoonsgegevens: Voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, rijbewijsnummer, rekeningnummer, e-mail adres en geboortedatum staan vermeld op de factuur. Voor deze facturen gelden fiscale/wettelijke bewaartermijnen van 7 jaren. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Millen Campers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Millen Campers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Millen Campers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Millen Campers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@millencampers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Millen Campers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder  , de Autoriteit Persoonsgegevens Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Millen Campers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@millencampers.nl

 

 

Contractuele verplichting
Om tot de uitvoering van een huurovereenkomst over te gaan hebben we persoonsgegevens nodig. Zonder de verwerking van de persoonsgegevens kunnen we niet tot een reservering/huurovereenkomst overgaan. Personen die een huurovereenkomst aan willen gaan verstrekken vrijwillig de persoonsgegevens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Copyright © 2009-2020 Millen Campers. Alle rechten voorbehouden.

Millen Campers
Campers & tarieven
Verhuurvoorwaarden
Inventarislijst
Controlelijst
Reservering
Contact
Reacties van klanten

Millen Campers | info@millencampers.nl